نمودار سهم، چه چيزي را نمايش مي دهد؟

نمودار سهام، روند تغییرات قيمت سهام را نسبت به زمان نشان می‌دهد. محور افقی مربوط به زمان بوده و محور عمودی نیز قيمت سهام را نشان می‌‌دهد. محور افقی می‌تواند بیانگر سال، ماه، روز و حتی ساعت باشد. تحليلگران با توجه به اینکه سبک تحليل کوتاه مدت، ميان مدت و يا بلند مدت داشته باشند، نمايش نمودار ها را برحسب واحد زمانی دلخواه تنظيم مي کنند. به بازه زماني که تحليلگران، نمايش نمودار را برا اساس آن تنظيم مي کنند، تايم فريم (Time Frame) مي گويند.

اولين نکته در نگاه به نمودار ها :
هنگامي که به نمودار يک سهم نگاه می‌کنید، بازه زماني که در محور افقی قرار گرفته را مورد توجه قرار دهید. اگر بازه زماني، کوتاه باشد و مثلا تغییرات قيمت در یک هفته گذشته را تحت تحليل و بررسی قرار داده ايد، می‌توانید پیش‌بینی را برای دو تا سه روز آینده برای یک سهم انجام دهید. ولی برای سرمایه‌گذاری بلند مدت لازم است که به نمودارهایی که طول دوره در محور افقی آن‌ سالانه است، توجه کنید.

نمودار سهام شرکت ايران خودرو

تذکر مهم: هنگامي که دو نمودار (سهام)‌ را با يکديگر مقایسه مي کنید، توجه داشته باشید که محور عمودی هر دو نمودار یکسان باشد. زیرا گاهی ممکن است محور عمودی روی یک نمودار برحسب تومان و در نمودار دیگر برحسب ریال، درصد و يا لگاريتمي از قيمت باشد. این امر باعث می‌شود که در ارزش سهام دو شرکت و مقايسه بين آن دو دچار سردرگمی شوید. در نتیجه آگاهی از واحد ارزش روی محور عمودی یکی از نکاتی است که باید به آن توجه داشته باشید.